อบต.โพธิ์ชัย ยินดีต้อนรับ
 
ประกาศสอบพนักงานจ้าง ปี 2557

     
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้นำชุมชน

     

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันที่  12-14 เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2557
 ณ  ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (ที่มค ๐๐๒๓.๑/ว๔๙๔๙ ลว ๒๙ พ.ย.๒๕๕๖)

      
การประกวดนางสาวมหาสารคาม ในการจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2557

      
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.โพธิ์ชัย
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
มหาสารคาม
สมาคมพนักงานเทศบาลตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
คู่มือประชาชน
บทความน่าสนใจ
ช่อง5
ช่อง9
ช่อง3
กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
bangkokideaeasy