อบต.โพธิ์ชัย ยินดีต้อนรับ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ประเทศอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
แบบฟอร์ม
 
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ชัยต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

     อบต.โพธิ์ชัยต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ระเบียบการแข่งขันกีฬา "อบต.โพธิ์ชัย ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย -------------
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

     เชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ในวันที่ 12 เมษายน 2559
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ชัยต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

     
โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559

     
โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559

     
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

     
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.โพธิ์ชัย
infographics
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
มหาสารคาม
สมาคมพนักงานเทศบาลตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
คู่มือประชาชน
บทความน่าสนใจ
ช่อง5
ช่อง9
ช่อง3
กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
bangkokideaeasy