อบต.โพธิ์ชัย ยินดีต้อนรับ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ประเทศอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
แบบฟอร์ม
 
โครงการสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบ

     
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในศุกร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังนี้ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย,โรงเรียนบ้านตำแย ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ ๑๘ ,โรงเรียนบ้านแก่นเท่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ทั้ง 4 ศูนย์ ฯ รวมจำนวน 500 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.โพธิ์ชัย
infographics
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
มหาสารคาม
สมาคมพนักงานเทศบาลตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
คู่มือประชาชน
บทความน่าสนใจ
ช่อง5
ช่อง9
ช่อง3
กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
bangkokideaeasy