อบต.โพธิ์ชัย ยินดีต้อนรับ

 
ประกาศดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีทอดตลาด

     
เชิญร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

     ในวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ณ วัดบูรพาบ้านเหล่าก้างปลา ตำบลโพธิ์ชัย อำวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีทอดตลาด

      
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

      
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

      
ประชาสัมพันธ์

     ขอเชิญชวนองค์กรภาครัฐ,ภาคเอกชน,กลุ่มต่างๆและประชาชนทุกวัย เสนอโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

      
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้้วนเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

      
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

      
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
มหาสารคาม
สมาคมพนักงานเทศบาลตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
คู่มือประชาชน
บทความน่าสนใจ
ช่อง5
ช่อง9
ช่อง3
กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
bangkokideaeasy