อบต.โพธิ์ชัย ยินดีต้อนรับ
 
ประชาสัมพันธ์

     ขอเชิญชวนองค์กรภาครัฐ,ภาคเอกชน,กลุ่มต่างๆและประชาชนทุกวัย เสนอโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ,การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

      
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้้วนเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

      
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

      
โครงการนวัตกรรมตำบลโพธิ์ชัย ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ๗+๑

      
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ประกาศใช้พัฒนาสามปี ปีพ.ศ. 2560-2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีพ.ศ. 2560-2563
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

     เชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ในวันที่ 12 เมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559

      
12
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.โพธิ์ชัย
infographics
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
มหาสารคาม
สมาคมพนักงานเทศบาลตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
คู่มือประชาชน
บทความน่าสนใจ
ช่อง5
ช่อง9
ช่อง3
กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
bangkokideaeasy